Feesten in de Bijbel

Bijbelse feesten en hun betekenis voor jou

BSC-poster_voorjaar2018

Bijna iedereen houdt er van om iets te vieren. Het liefst met een uitgebreide maaltijd en lekker drinken. Feestvieren is van alle tijden. Ook in de tijd van de Bijbel waren er feesten. Ja, de HEERE heeft Zelf feesten gegeven aan Zijn volk. Hij wilde dat het volk op bepaalde tijden feest zou vieren (en de Heere Jezus deed zelfs Zijn eerste wonder op een bruiloft)!

Wanneer we de Bijbel raadplegen, lezen we regelmatig over feesten. In Leviticus 23 geeft de HEERE een instructie voor deze feestdagen. Feesten waarin de tempel, de Wet, de uittocht uit Egypte of de oogst centraal stonden. Zo worden gedenkwaardige gebeurtenissen feestelijk herdacht of staat de dankbaarheid voor de oogst centraal.

Het is belangrijk om te begrijpen over welke feesten de Bijbel spreekt en in welke tijd de bijbelschrijvers en bijbelse personen leefden en hoe zij de feesten vierden of beleefden. Daarnaast zijn sommige feesten op een zodanige wijze vervuld, dat wij christenen ze nog wel vieren, maar op een andere manier (of: met een andere invulling).

In het Oude Testament waren de feesten vooral bedoeld om het volk Israël zijn afhankelijkheid van de HEERE te leren en het volk voor te bereiden op de komst van de Messias. Door het werk van de Heere Jezus is een diepere betekenis van de feesten zichtbaar geworden: het perspectief verschoof van alleen Israël naar de hele wereld. Daarom willen we tijdens deze conferentie nadenken over een aantal Joodse feesten. Van wege de beperkte tijd kunnen niet alle feesten besproken worden, een aantal feesten moeten we dus laten rusten.

Bij ieder deelthema denken we na over de instelling van het feest, het doel en de inhoud van het feest. Ook denken we na over hoe het voor jongeren van toen geweest moet zijn om het feest te vieren. Uiteraard gaan we ook in op de Nieuwtestamentische invulling van het feest.

Per deelthema denken we na over de volgende feesten:

  1. Joodse feestdagen: een instelling van God
  2. Pesach & Pasen
  3. Eerstelingenfeest, Wekenfeest, Verzoendag & Loofhuttenfeest
  4. Sabbat & Zondag
  5. Feest van de Bazuinen!
|