Een Kind met een vaderhart

« Terug naar overzicht

Een Kind met een vaderhart

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder; en men noemt Zijn Naam: VADER DER EEUWIGHEID

Ben jij vernoemd naar je vader of naar je opa? Dat is een mooie traditie. Het laat zien bij wie je hoort en wie je familie is. Stel je voor dat jij later een kind of misschien een kleinkind krijgt wat naar jou vernoemd is, hoe zou je dat vinden?

De naam 'Vader der eeuwigheid' staat op het geboortekaartje van de Heere Jezus, zoals Jesaja Hem aankondigt. Die naam doet ons eigenlijk allereerst denken aan God de Vader. Heeft God de Vader Zijn Zoon naar Zichzelf vernoemt?

Nee. God de Vader is eeuwig, Hij is er altijd geweest en zal er altijd zijn. Maar ook God de Zoon is eeuwig, ook Hij is er altijd geweest en zal er altijd zijn. Omdat de drieenige God één is, zien we niet alleen in God de Vader, maar ook in de Heere Jezus het Vaderhart van God. Als je daar bij stil staat kan je niet anders dan Hem aanbidden!

De Baby die in Bethlehem geboren is, is een eeuwige Vader. De Heere Jezus kent ons nog beter dan dat wij onszelf kennen. Hij heeft een Vaderhart. Een hart vol liefde. Hij zorgt, heel teder en wijs. Hij zoekt het allerbeste voor Zijn kinderen. Hij heeft altijd hun behoud op het oog. Zijn armen zijn veilige vader armen waar je mag schuilen. Wat een Evangelie is deze Naam van de Heiland!

Het Vaderhart van God is een 'bloedend' hart. Denk maar eens aan de Heere Jezus die huilend Jeruzalem overziet en het uitroept 'Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt, en stenigt wie naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild!'.

Heb je wel eens aan het beeld gedacht wat de Heere Jezus hier gebruikt? Een hen en haar kuikens. Stel het je eens voor hoe een hen haar kuikens verzameld als er gevaar dreigt. Allemaal mogen ze schuilen. Maar wat doen wij? We rennen de verkeerde kant op! Keer terug en schuil onder Zijn Vaderarmen. Hij is een Vader der eeuwigheid.

Misschien voel jij je wel eens eenzaam. Je bent omgeven door lieve familie en vrienden, maar iedereen heeft z'n eigen leven. Je voelt je onbegrepen en alleen. Denk dan aan die hen met haar kuikens en schuil bij het Kind!


Gedicht

De Eeuwige spreekt
Diny Beijersbergen-Groot

Zo spreekt de Eeuwige:
'Blijf op Mij wachten,
zie naar Mij uit
leer Mijn gedachten,
wees als Mijn bruid
die weet: Hij komt.' 

Zo spreekt de Eeuwige:
'Wees op uw hoede,
Mijn belofte is het Woord
van hopen op het goede
en weten: Hij komt.' 

Zo spreekt de Eeuwige:
'De tijden zullen spreken
voorspelling wordt waar.
Waak, let op het teken
en weet dan: Hij komt.'

Zo spreekt de Eeuwige:
'Slaap niet, blijf geloven
want eens is het tijd
voor de beloften van boven,
en weet dan: Hij komt' 

Zo spreekt de Eeuwige:
'Het aardse zal vergaan,
het eeuwige blijft leven.
Ik zal verlossing geven
op de dag dat Ik kom.'


Om samen te zingen:

Onderstaande gedichten zijn ook te zingen om de daarbij vermelde wijs. Mooi om als gezin bijvoorbeeld na een avondmaaltijd te doen.

Gedicht: Een Kind is ons geboren
(eventueel te zingen op de wijs: Nu daagt het in het Oosten)

'Een Kind is ons geboren!'
Zo luidt Jesaja's woord.
Hij kwam, door God verkoren,
Uit eeuw'ge liefde voort.

'Een Zoon is ons gegeven!'
De Vader gaf Zijn Zoon.
Om zondaars te doen leven,
Verliet Hij 's Vaders troon.

Hij zal het al regeren,
Zijn schouder draagt de macht.
De Heer' van alle heren
Heerst eeuwig door Zijn kracht.

Men zal Zijn Naam ook noemen:
Ja, 'Wonderlijk' heet Hij.
Zijn wond'ren zal men roemen.
Méér namen nog draagt Hij:

'Raad' - voor hen die 't niet weten,
En 'Sterke God' in macht.
Ook 'Vredevorst' geheten,
Die 'Eeuwig' wordt geacht.

Gedicht: het eeuwig Woord is vlees geworden
(eventueel te zingen op de wijs uit de bundel 'Uit Sions zalen')

Het eeuwig Woord is vlees geworden
En in het stof geopenbaard.
Hij kwam voldoen aan 's Vaders orde
En werd geboren op deez' aard'.

O Kind! In Bethlehem geboren
In een geringe beestenstal,
Gods eigen Zoon en uitverkoren
Door Wie geschapen is 't heelal.

Daar zongen al de hemelingen:
Geloofd zij God in eeuwigheid;
God toont Zijn gunst aan doemelingen
Op aarde daalt Gods heerlijkheid.

Gods Zoon werd als een mens gevonden,
Die Zijne heerlijkheid verliet.
Hij lag in doeken slechts gewonden,
Verachtte 't beeld des mensen niet.

God-mens liet Zich tot zonde maken,
Hij nam de schuld en droeg de straf.
Voldeed aan 's Rechters eis en wrake
En nam de vloek van Jakob af.

O wonder! Eng'len staan hier stille
En zien in deze diepte neer.
Gods Zoon voldeed aan 's Vaders wille
Hij werd een dienstknecht, aller Heer'.

Och mocht mijn hart Uw komst gevoelen,
Wiens Naam is Wonder, Sterkte, Raad.
Uw bloed toch moog' Gods wrake koelen
Voor mij, mijn Borg en Advocaat.

Gedicht: Een Kind is ons geboren
(eventueel te zingen op de wijs: Psalm 146 of Once in Royal Davids City)

Op 't geluid der hemelkoren,
Op 't gelei van Jacobs ster,
Dat wij 't Kindek' ons geboren,
Biddend naad'ren, schoon van ver.
Gods- en Mensenzoon tezaam,
WONDERLIJK! Dat is Zijn Naam.

In die nederige woning
Ligt, van zicht'bre glans ontbloot,
Gods Gezalfde, Sions Koning!
D' Eengeboor'n' in 's Vaders schoot!
Die van ouds genoemd werd RAAD
't Woord door Wie de wereld staat!

Laat ons blijde, maar met beven,
Lof en prijs en hulde biên
Aan die Zoon, van God gegeven,
Arm en klein op moeders kniên!
Want Zijn hand bestiert ons lot,
En Zijn Naam is STERKE GOD!

In den tijd werd Hij geboren,
Aan Zijn eigen woord getrouw;
D' Eengeboren', d' uitverkoren',
Als 't beloofde Zaad der vrouw
Aan de vaad'ren toegezeid,
Vader Zelf, der EEUWIGHEID.

Eeuwig moet dat Kind regeren,
Spruit en Hoofd van Davids Huis!
Alles zal Hij overheren,
Door de zwakheid van het kruis!
Schoon Hij aanstoot brengt en zwaard
VREDEKONING toch op aard'!

Wonderlijke! Raad! Almachtig,
Eeuwenvader, Vredeheer,
Aan de nacht des heils gedachtig
Vallen w' in aanbidding neer
Voor den Meester van 't heelal
In de Bethlehemse stal!


Voor de kinderen

Poster maken

Kies één van de Namen van de Heere Jezus uit Jesaja 9:5.

Maak over deze Naam een mooie poster of collage. Gebruik daarbij: Bijbelteksten over de Naam, plaatjes die er bij passen, gedichten, liederen, verschillende kleuren papier en misschien ook materiaal als stof of plastic. Vraag een van je ouders je te helpen. Ben je tevreden met het resultaat? Maak een foto en laat deze achter op facebook https://www.facebook.com/LandelijkContactJeugdwerk/?fref=ts.

 

|

Laat een reactie achter