Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur (RvB) heeft tot taak alle bestuurlijke bevoegdheden uit te oefenen. Hieronder valt in elk geval de algemene verantwoordelijkheid voor de stichting en het landelijk bureau, alsmede de behartiging van de belangen van de stichting als geheel en van haar onderdelen.

De RvB is verantwoording verschuldigd aan de RvT over het gevoerde beleid door middel van een adequate rapportage en informatievoorziening.

Bestuurder

Dhr. C. (Kees) van Vianen 

Secretariaat

Marjolein Hooydonk

Contact
rvb@lcj.nl

|