Geloven is niet altijd leuk...

De kerstdagen zijn weer achter de rug. Misschien heb je de dagen wel doorgebracht met familie of vrienden. Gezellig met elkaar gegeten, kaarsjes aangestoken en een heerlijke maaltijd gegeten. Misschien heb je er ook wel heel erg tegenop gezien, is het juist een eenzame tijd.

Waarschijnlijk ben je ook naar de kerstdiensten geweest en is er verteld over het wonder van genade. Het wonder dat God Zijn Zoon naar de aarde stuurde! Voor mensen die er niet om vragen, voor mensen die Hem zelfs elke keer de rug toekeren. Wat een voorrecht dat we hier met elkaar over na mogen denken, dat we hier later nog over door kunnen praten! Staan we daar wel genoeg bij stil? Of merken we weinig weerstand? Zijn we in dat geval wel een écht lichtend licht? Zijn we wel echt het zout wat zorgt voor dat extra smaakje? Leven wij zo zoals Jezus gedaan zou hebben?

Op de website van het LCJ vertelt Ron van der Spoel, door middel van een serie filmpjes, iets over het volgen van Jezus in landen waar christenvervolging normaal is en waar Hem volgen voor gevaarlijke consequenties zorgt. Kijk, luister, leer en bid je mee? Lijden wij genoeg mee met leden van ons lichaam? Laten we deze maand bidden voor onze medechristenen. Bidden dat ze mogen volharden in het geloof en gericht mogen blijven op Jezus. De enige Borg, de enige Zaligmaker! Voor ieder die in Hem gelooft!

Sta jij al in vuur en vlam?

Heb je de actiemagazine al doorgelezen? Heb je al een keer gekeken op de speciale actiewebsite van de LCJ? Heb je deze site al ingesteld als starpagina, zodat je gemakkelijk elke dag gratis 25 cent kan doneren door op de knop te drukken? Heb je de filmpjes die daar op staan al bekeken? Als je dit nog niet hebt gedaan, doen! Het is niet iets wat we gewoon naast ons meer mogen leggen, het zijn christenen die vervolgd worden. Mensen die vervolgd worden, omdat ze in God geloven en Hem willen dienen!

Het is heel belangrijk om met elkaar te bidden. Weet je het nog? Elke dag, een minuut? Heb je dat gedaan de afgelopen periode? De kracht van het gebed mogen we niet onderschatten!

Misschien is er bij jou in de kerk al wel actie gevoerd en zijn de jongeren enthousiast, fijn! Misschien moeten ze ook nog wel beginnen en misschien kun jij ze dan aansporen? Lees op de zondagsschool, club of vereniging met elkaar eens Mattheus 25:31-46. Is het ook niet onze christenplicht om elkaar te helpen?

Loop jij al warm om actie te voeren?

Succes!

Heb jij de actiewebsite al bekeken?

Afgelopen zaterdag is het actiethema op het jeugdappel gelanceerd: 'de Kerk in Vuur en Vlam'. Daarbij hoort een speciale website. Op de actiewebsite van het LCJ werken we, zoals we gewend zijn, met het kijk-lees-luister principe. Dit houdt in dat er niet alleen teksten op de site staan, maar ook luister- en kijkfragmenten. Zo staat er bijvoorbeeld filmpje op van Amuche, een jonge vrouw die haar vader en broertje voor haar ogen neergeschoten zag worden. Ze woonden een kerkdienst bij.

De site is verdeeld in vijf groepen. Voor elke doelgroep is er specifieke informatie. Bekijk vandaag nog de actiewebsite om te zien wat jij kunt betekenen voor mensen zoals Amuche. Je zou bijvoorbeeld op je computer de actiewebsite als startpagina kunnen instellen. Elke dag kun je dan op de rode knop drukken en zo GRATIS 25 cent doneren voor de actie.

Op de woensdag in de herfstvakantie hadden enkele gemeenten een middag voor alle kinderen in de kerk. Op die middag hebben ze de kinderen al iets verteld over de vervolgde christenen. De kinderen kregen allemaal een geldbakje mee. Ze waren vol ideeën en zijn ook hard aan de slag gegaan. De dag erna stonden ze al op de stoep om zelfgemaakte kaarten te verkopen, het paadje te vegen of om boodschappen te doen. Dit allemaal om geld op te halen voor de vervolgde christenen! Worden jij en jouw gemeente net zo enthousiast als deze kinderen...?! Steun jij deze actie?

Heb jij een goed actie idee en wil je dit met anderen delen? Laat het aan ons weten of zet het op het prikbord. Al het nieuws, de activiteiten en actietips komen op de website te staan! Zo kunnen we elkaar helpen, om zoveel mogelijk te kunnen betekenen voor onze medechristenen.

Geld is belangrijk en nodig, maar laten we ook vooral de kracht van het gebed niet vergeten. Laten we er met z'n allen een gebedspunt van maken. Eén minuut per dag. Bidden voor de christenen wereldwijd. Want het gebed is nog altijd het krachtigste wapen.

Pa, ma, ik heb er niks meer mee...

Lees de column in deze nieuwsbrief. Eén jongere verlaat per dag onze Christelijke Gereformeerde Kerken. Sem zei het zomaar op een kwade dag. Ik heb er niks meer mee, ma en pa. En hij ging. Onlangs verliet na vele gesprekken een jongere de gemeente. Enige maanden daarna overleed hij ten gevolge van een ongeluk. Diep-aangrijpend. Je huivert. Maar als één van onze jongeren de kerk verlaat en geen ongeluk krijgt, leeft en volop geniet.... Zijn we dan ook bewogen? Voelen we ons mede verantwoordelijk omdat we bij hun doop aanwezig waren? En is kerkverlating eigenlijk wel alleen maar een probleem van de kerkenraad? Raakt het ons, als we zien of horen, dat over het algemeen veel jongeren de kerk verlaten? Kan ik daar wat aan doen?

Eigenlijk...moeten we de foto's van onze jongeren voor ons zien. En ons op die manier ook een beeld vormen van het proces dat aan kerkverlating voorafgaat. De meeste jongeren verlaten echt niet van de ene op de ander dag de kerk. Meestal gaan er jaren aan vooraf... en als je met je hart kijkt... dan zie je dat.

Kerkverlating komt al in het Oude Testament voor, toen Adam en Eva uit het Paradijs werden gezet en de deur van het Paradijs met een klap achter hen dicht viel. Daarin liggen we van oorsprong verloren. Kees van Vianen: 'Het is niet waar dat we op een slee zitten die als vanzelf naar boven zoeft. Het is God die door Zijn enig geboren Zoon, Jezus Christus, behoud geeft in deze verloren wereld. Vlucht daarom tot Hem en tot Hem alleen!'

In Artikel 27 van de NGB lezen we hoe de 'algemeen christelijke Kerk' zich kenmerkt: "...een heilige vergadering der ware Christgelovigen, al hun zaligheid verwachtende in Jezus Christus, gewassen zijnde door Zijn bloed, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest..." Het is van eeuwigheidsbelang, ook met het oog op onze jongeren, dat we geen kerk van alleen maar wetjes, regeltjes en plichten zijn, maar een kerk waar de diepe omgang en openheid van gelovigen is, als onderlinge ledematen van één zelfde lichaam. In Gedrag, Gesprek en Gebed zal moeten blijken dat we werkelijk bezorgd zijn over de ‘afzwervenden'.

Opvallend is dat wanneer de apostelen spreken over de afval van de kerk, zij dan bij voorkeur de toekomende tijd gebruiken. In 1 Timotheüs 4:1 schrijft Paulus: 'Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste dagen sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen.' Elders zegt de apostel het nog scherper. Hij spreekt in 2 Thessalonicenzen 2:3 over 'de afval' die voorafgaat aan de wederkomst van Christus.

De Kerk, is en blijft Gods zaak. De Heere bouwt en bewaart Zijn gemeente omdat Hij het wil. Daar staat de Koning van de kerk Zelf garant voor. Jezus Christus heeft Zijn discipelen verzekerd dat de poorten der hel Zijn gemeente nooit zullen overweldigen.
Zelfs in de donkerste tijden van het bestaan van de kerk heeft God een overblijfsel naar Zijn verkiezing. Er is dus hoop! Is dat te zien? Is het een zaak van uw hart? In dit geval om het hart van kerkverlaters?

Nadenken over de meest genoemde redenen die jongeren opgeven om de kerk te verlaten:

 • - Een kwart van de jongeren vindt dat de kerk de wereld buiten de kerk demoniseert.
 • o De kerk lijkt op een eiland te staan, onbewust van de werkelijkheid er omheen.
 • - Tieners en jongvolwassenen voelen zich niet aangeraakt in de kerk. Eénvijfde verwoordt het zonder omwegen: "God lijkt te ontbreken in mijn ervaring van de kerk".
 • o Het hart van waar-gelovigen lijkt er niet in te zitten. Waar zit het dan wel in?
 • - Jongeren ervaren een vijandige houding van de kerk tegenover de wetenschap.
 • o De wetenschap wordt kritisch bekeken, maar waarom? Jongeren willen dat graag weten.
 • - De waarden aangaande seksualiteit die de kerk uitdraagt, komt op jongvolwassenen over als bekrompen en veroordelend.
 • o Jongeren ervaren een gesloten sfeer als het om seksualiteit gaat. Ze gaan antwoorden elders zoeken.
 • - Het beroepen op het exclusieve karakter van het christendom is voor jongeren een reden om hun plek in de kerkbanken leeg te laten.
 • o Niet alle jongeren zetten zich als een koppelaar tussen de kerk en de wereld, ze maken een keuze, naar welke kant?
 • - Voor jongeren die twijfelen en met levensvragen of geloofstwijfels zitten, is in de kerk geen plaats, zo vinden jongeren.
 • o Jongeren lopen met ‘serieuze' vragen, waar ze geen antwoord op weten, helpt u ze daar mee?

Tips om mee te nemen
- Een belangrijke basis is nog steeds het gezin. Hoeveel aandacht wordt er besteed aan geloof-waardig opvoeden? Het geloof door de liefde werkende en doorgevend?
- Wees positief over de kerk en haar leden.
- Wees in een gesprek niet veroordelend, maar informerend.
- Probeer altijd in gesprek te blijven. Gooi de deur nooit dicht.
- Blijf randkerkelijke jongeren volgen, zodat zij het weten: de kerk geeft om mij, en God ook.
- Bedenk goed wat het laatste is dat ze meekrijgen van de kerk.
- Er is veel gebed nodig voor jongeren. En dat laatste missen we zo vaak. We zijn zelf druk, druk, druk.

Jeugdzondag

De zomer nadert haar einde. Met de jeugdzondag beginnen we het nieuwe kerkelijke seizoen, waarin speciale aandacht is voor de jeugd en jongeren van de gemeente. Daar mogen ze, van nature verloren, maar met een gedoopt voorhoofd, luisteren naar het Evangelie dat geopend wordt.

Maar is de jeugdzondag alleen maar het begin van catechisatie en jeugdwerk en een zondag waarop iedereen lijkt wakker te worden uit de zomerslaap en alle hens weer aan dek komen? De leiding denkt weer aan een nieuw jaarprogramma met leuke activiteiten, die de betrokken leden zullen enthousiasmeren en binden. Ouderlingen denken opeens weer aan hun bezoekschema's. De ouders krijgen een mooie preek over het gezin en de opvoeding. Maar hoe gaat het daarna verder, eind september, begin oktober? Leggen we onszelf als leidinggevenden en ambtsdragers niet ongelooflijk veel op? Is het allemaal wel haalbaar en realistisch, overvragen we onze partners en gezinnen niet?

Laat de jeugdzondag ook een nieuwe start van een denkproces mogen zijn. Denkt u eens na over de vraag op welke wijze we onze kinderen, gemeentebreed, in het oog kunnen hebben en in ons hart kunnen sluiten. De actieve meelevende jongeren zijn snel bereikt. Maar wie bereiken we nooit? Op 13-14 jarige leeftijd maken veel jongeren keuzes die bepalend zijn voor het vervolg van hun leven. Het is goed om er ook al voor die tijd te zijn en contacten en verbindingen te hebben met de gehele gemeente. Sleutelwoord is gebed, gebed en nog eens gebed. Ouderen en ouders op de knieën hun jeugd brengend bij de troon der genade. Wat een gezegende jeugd zal dat zijn.

De Heere weet wat uw kind en de jeugd van uw gemeente nodig heeft, Hij is hun Schepper. En Hij is niet alleen een Hoorder maar ook Verhoorder van het gebed. Denk aan moeder Monika die voortdurend bleef bidden voor de bekering van haar zoon Augustinus. Uiteindelijk bekeert hij zich van harte. (Confessiones) Ook Timotheüs is vanaf zijn jeugd omringd door zijn gelovige en ongetwijfeld biddende moeder en oma. Van hem getuigt Paulus dat hij een ongeveinsd geloof heeft (2 Tim 1: 5). De Heere belooft het Zelf in Zijn Woord: "Leer de jongen de eerste beginselen naar de eis van zijn weg; als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken." (Spreuken 22:6)

Op de jeugdzondag wordt er dus allereerst liefde vanuit een kloppend hart gevraagd. Is dat teveel gevraagd? Zie dan op de Bron, de oceaan van zondaarsliefde. En u zal liefde gegeven worden vanuit een kloppend Heilandshart. Zo kunt u het nieuwe seizoen weer aan.


TIPS om mee te nemen:

 • Sta bij de jeugdzondag ook stil bij de vraag hoe we onze jongeren in het oog kunnen hebben en in ons hart kunnen sluiten.
 • Breng de jongeren in gebed naar het kloppend Heilandshart.
 • Jongeren vragen niet om nieuwe programma's maar om 'echtheid'.
 • Let niet alleen op de vraag hoe het werk te verdelen, maar juist ook hoe u de jongeren verdeelt en aan wie u hen toedeelt.
 • Begin met een minimum wat nodig is om het jeugdwerk te starten. Optimale zorg is meer.

Wee mij dat ik een vreemdeling ben

Waar ligt je eeuwige toekomst, als leidinggevende? Misschien schrik je van die confronterende vraag. Echter, je bent voorbeeldfiguur voor onze jongeren! Als jij wéét waarheen je op reis bent, dan heb je hen onderweg wat uit te leggen.

Ben je een vreemdeling?
Als je Psalm 120:5 leest, hoor je de dichter klagen: 'O, wee mij, dat ik een vreemdeling ben in Mesech, dat ik in de tenten Kedars wone.' Hij ervaart het als vreselijk om temidden van goddeloze mensen te wonen. Herken je dit? Wát is daar zo vreselijk aan? De dichter ervaart hen als haters van de vrede. Constant op conflict uit. Let er vooral op dat de dichter wél probeert met hen in contact te komen. Echter, ze zoeken, net als bij de Heere Jezus, continu naar dingen waar ze hem op kunnen grijpen.
Het kan echter zo zijn, dat jij dat helemaal niet zo ervaart. Je leeft temidden van moslims, atheïsten, kerkverlaters, die God niet kennen, maar jou om je levenshouding wél respecteren. Hoe ervaar je dan dat 'anders' zijn?
Of... biedt het leven zoveel leuke dingen dat je er nooit bij stilstaat dat onze reis ergens heengaat? Ik kan het me haast niet voorstellen, maar toch moet ik het vragen: ben je een vreemdeling?

Wat voor vreemdeling ben je?
Eén Psalm terug zingt de dichter: 'Ik ben, o Heer', een vreemd'ling hier beneên.' Je kunt vreemdeling zijn door een afwijkende levensstijl, waardoor je negatief opvalt. Dan wordt onze refo-lifestyle een soort amishachtig isolement. De goddelozen houd je op afstand, want dat is de 'schare die de wet niet kent'. Het enige dat onze jongeren horen is: 'Pas op voor de wereld; distantieer je overal van wat modern is'. Tot op zekere hoogte is dat te begrijpen. Maar wát geef je eigenlijk door aan de jongeren? Je kunt nooit vreemdeling zijn op de Bijbelse manier, door alléén maar anders te zijn dan de rest. Dat is geen doel op zich, maar een gevolg van iets. De dichter zingt daarom 'vreemd'ling hier beneên'. Hier op aarde is hij vreemdeling, want zijn vaderland ligt elders. Wel hier in deze door God geschapen wereld, maar... tegelijk ben je allochtoon: pelgrim.

Hoe vruchtbaar is jouw pelgrimsreis?
'Deze allen zijn in het geloof gestorven, de beloften niet verkregen hebbende, maar hebben dezelve van verre gezien en geloofd en omhelsd, en hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren' (Hebr. 11:13). Herken je je als leidinggevende in deze beschrijving? Dan zullen de jongeren door jou nieuwsgierig gemaakt worden naar jouw reisdoel. Goed voorbereide vakantiegangers wéten waar ze naartoe gaan. En jij? En de jongeren die aan jouw geestelijke zorg zijn toevertrouwd?
Nog even over dat vreemdelingschap. Als je de wereld vanuit de hoogte bekijkt, zul je een weinig vruchtdragende pelgrim zijn. Wees bewogen over het lot van de medereizigers, die nog zonder God leven. Leer de jongeren dat ook te zijn. Mogen zij van jou leren hoe je anderen tot Jezus brengt? Ken de tijd waarin je leeft. Laat deze vakantietijd een door de Heere gezegende toerustingstijd zijn voor het jeugdwerk dat straks weer wacht.

Leo de Kluijver

 

 


Tips om mee te nemen:

 • Maak het vreemdelingschap concreet naar ons handelen, denken en spreken.
 • Praat als gezin open over de moraal van de samenleving (over bijvoorbeeld seksualiteit) en wat de Heere hierover zegt in de Bijbel.
 • Maak duidelijke afspraken over geldbesteding, tijdsbesteding, mediagebruik etc.
 • Spreek over de invloed van films, computergames en onkerkelijke vrienden op ons denken.
 • Zoek met elkaar de Heere in het gebed. Laat daarbij aandacht zijn voor de verzoekingen van de duivel.
 • Spreek met elkaar open en eerlijk over Christus' wederkomst. Zien wij naar die dag uit met een groot verlangen? (NBG, art. 37)

Zingen

Hoe kun je de Heere het beste dienen? Door uit de Bijbel te lezen? Door te bidden? Door Hem te gehoorzamen? Stuk voor stuk zijn dat belangrijke zaken. Toch zijn het vooral het zingen en het musiceren die in de Bijbel een heel centrale plaats innemen. Alle ervaringen in het geloofsleven kom je tegen in een lied: klacht en jubel, boete en dankzegging, liefde en lof. In het Oude Testament is het vooral David die van zich laat horen. Wat moet het mooi geklonken hebben dat gezang met al die muziekinstrumenten!

In het Nieuwe Testament horen we Maria, Zacharias, Simeon, de engelen en ook Paulus en Silas zingen. Maar hoe mooi het hier op aarde ooit klonk en nu soms klinkt, het haalt het niet bij de hemelse muziek. De schare voor de troon zingt een nieuw lied, lezen we in Openbaring. Ook lezen we in dat Bijbelboek van het gebruik van muziekinstrumenten.
Nu blijven woorden nog wel eens steken in de keel, omdat ze te hoog gegrepen zijn of omdat ze ons aangrijpen. Nu kunnen stemmen en muziekinstrumenten nog vals klinken. Laat het ons er niet van weerhouden onze stem en de instrumenten te gebruiken om de Heere groot te maken. Een betere voorbereiding op de hemel bestaat er niet!


Tips om mee te nemen:

  • Leer de kinderen al jong psalmen. Het is niet erg dat ze nog niet alles begrijpen, maar laat dat wel je doel zijn. Ze moeten uiteindelijk wel gaan begrijpen wat ze zingen.
  • Zing ook liederen met eenvoudige woorden, waarvan ze de inhoud wel direct begrijpen.
  • Herhaling is de beste leermeester: veel zingen dus.
  • Het aanleren van een Bijbeltekst is makkelijker als die op muziek staat. In "Wat er in de Bijbel staat" staan 25 Bijbelteksten op muziek.

  Margreet van den Berg

  Voorbereid de zomer in

  De meeste activiteiten in de gemeente zijn gestopt. Het ‘zomerseizoen' is begonnen. Een moment om weer op adem te komen. Nieuwe, geestelijke energie opdoen om - zo de Heere het geeft - na de zomer weer met frisse moed aan de slag te gaan.
  Toch is het goed om voor de volledige zomerstop nog enkele voorbereidingen voor dat nieuwe seizoen te treffen. Een overlegmoment tussen kerkenraad en leidinggevenden kan plaats vinden. Samen terugzien op het afgelopen seizoen: welke jongeren kwamen er, wat waren hoogtepunten, waar liepen leidinggevenden tegenaan? Om dan ook vooruit te kijken: welke jongeren hebben in het komende seizoen extra aandacht nodig, hebben leidinggevenden genoeg middelen voorhanden, is er toerusting nodig?
  Per zondagsschool, club of vereniging kunnen leidinggevenden zich alvast bezinnen op het uitnodigen van de kinderen en jongeren en op het jaarrooster. Welke Handreikinguitgaven komen op het programma te staan en op welke momenten kunnen er andere activiteiten gepland worden? Hoe zorgen we voor een goed evenwicht tussen inhoud en ontspanning?
  Rustig alvast wat vooruit kijken en denken zorgt ervoor dat het nieuwe seizoen ook rustig kan beginnen. Een goede voorbereiding is toch het halve werk? Dan hebben we de helft van het verenigingsseizoen 2012-13 in de zomer alweer gehad...!


  Tips

  • Bespreek met elkaar wat de tips en tops van het afgelopen seizoen waren. Maak plannen voor het komende seizoen.
  • Bekijk de handige tips als voorbereiding op het nieuwe seizoen.
  • Nodig de kinderen tijdig uit voor de eerste zondagsschoolbijeenkomst.
  • Bestel de Spellen- en verwerkingsmap, vol goede ideeën voor een leuk spel of een creatieve verwerkingsvorm.

  Bevestigen of negeren?!

  Bevestigen of negeren... Wie een Facebookaccount heeft, komt regelmatig voor deze keuze te staan. Vriendschapsverzoeken komen binnen en je moet beslissen wat je doet. Met een druk op de knop heb je er een vriend bij. Als je twijfelt of je de persoon in kwestie wel aan je vriendenlijst toe wilt voegen, heb je de keus om helemáál geen keus te maken. Met de optie ‘niet nu' zet je iemand gewoon in de wacht. Zo kunnen we dat doen bij Facebook. Onbewust denken we misschien dat we die mogelijkheid ook bij het vriendschapsverzoek van de Heere Jezus hebben: ‘niet nu...' Maar Hij zegt: wie niet voor Mij is, is tegen Mij. Dat is een cruciaal punt, ook in het gesprek met jongeren. Of dat nu over (social) mediagebruik of over andere zaken is. In de social media gaat het om vrienden en om volgers. Hoe zit het met het volgen van de Heere Jezus? Het is een ongelooflijk wonder dat Hij ons ‘Zijn vriendschap biedt' (psalm 103 vers 5, berijmd). Wat doen wij met Zijn verzoek? Bevestigen of negeren?


  • Verdiep je in de social media en het gebruik daarvan bij kinderen.
  • Via www.mijnkindonline.nl en www.mediawijzer.nl zijn informatieve brochures te downloaden. Denk aan brochures als Sociale media: handig voor je ouders (Mijn Kind Online) en Hyves, een bijenkorf vol vrienden (Mediawijzer).
  • Leer de kinderen dat het zoeken van God het belangrijkste is in het leven.
  • Beluister de preek van dominee Van Olst (BSC+16 maart 2012) met als thema: 'De toepassing van de Bergrede: bevestigen of negeren...'

  Eigenlijk...

  Hoe vaak hoor je niet het woordje "eigenlijk"? En dan vaak in combinatie met iets wat je zou moeten doen, maar toch niet doet. Eigenlijk zou je vaker de fiets moeten pakken. Eigenlijk zou je minder moeten snoepen. En zou je eigenlijk ook niet meer in de Bijbel moeten lezen? Zolang je dat woordje eigenlijk blijft gebruiken, verandert er weinig. Eigenlijk zou het moeten veranderen...

  Dat bijzondere woordje "eigenlijk" kom je in de Bijbel niet tegen. De Bijbel zegt niet dat je eigenlijk iets moet doen of eigenlijk niet moet doen. De Heere zegt: Heb Mij lief en heb je naaste lief als jezelf.

  De Bijbel lezen en bestuderen vraagt liefde en discipline. Wie de Heere liefheeft, kan niet zonder Zijn Woord. Toch is een gelovige niet altijd zo vol liefde dat hij ieder moment dat hij de gelegenheid heeft, aangrijpt om de Bijbel te lezen. Nee, de praktijk is weerbarstig. Ons hart is weerbarstig. Daarom is discipline ook onmisbaar. Laat het niet afhangen van je eigen gevoel of je de Bijbel opent of niet, maar open hem op een vast moment en luister naar wat de Heere te zeggen heeft. Dan verandert er echt iets!

   • Wie zelf niet dagelijks uit de Bron put, droogt uit.
   • Laat duidelijk merken dat het Bijbelverhaal uit de Bijbel komt.
   • Noem tussendoor een keer een Bijbeltekst, die je dan vervolgens uitlegt.
   • Maak ze vertrouwd met Bijbelse begrippen als zonde en genade door ze te benoemen en uit te leggen.

    Bid elke dag

    'Pas maar op met het gebed, want voor je het weet, gebeurt er iets.' Deze uitspraak van een predikant geeft iets weer van hoe machtig en groot het gebed is. Een zondig mens mag bij de heilige God komen en voor Hem zijn hart uitstorten. De Heere Jezus deed het zelf ook toen Hij op de aarde was. Hij had het nodig om met Zijn Vader te praten en zocht daarvoor de eenzaamheid op.

    De discipelen wisten niet hoe ze moesten bidden en daarom vroegen ze hun Meester om het hen te leren. Dat heeft Hij gedaan en daarmee leert Hij ook ons hoe een gebed hoort te zijn. Leg uw eigen gebed eens naast het "Onze Vader". Hoe spreekt u de Heere aan in het gebed? Hoe brengt u Hem de eer en de lof? Hoe dankt u Hem? Hoe legt u zorgen en vragen bij Hem neer?

    Komt in ons gebed vaak niet naar voren dat we vooral aan onszelf denken en vanuit onszelf redeneren? Het Onze Vader leert ons anders denken. Het gaat om de Heere, om Zijn eer, om Zijn wil, om Zijn koninkrijk en om Zijn naam. En in Zijn handen mag iedereen al zijn zorgen, zonden en voorbeden leggen.
    Het afsluitende woord "amen" benadrukt dat er vastheid is bij God: Mijn gebed is veel zekerder door God gehoord, dan ik in mijn hart voel dat ik dat van Hem begeer (HC vraag en antwoord 129).

    Margreet van den Berg


    Tips

    • Zorg voor rust en eerbied voordat je begint te bidden
    • Bid in begrijpelijke woorden
    • Bid concreet: voor die en die zonden, voor die jongere, voor dat land
    • Vraag vooraf waar voorbede voor kan worden gedaan
    • Als er kinderen zijn die dat durven, kunnen ze ook zelf voor een zieke opa of oma bidden
    • Sluit aan bij het bijbelgedeelte dat centraal staat

    Voorbeelden: gebruiken én zijn - leiding ZS

    Goed voorbeeld doet goed volgen. We leren het makkelijkst door een voorbeeld, voordoen leert nadoen. Een (voor)beeld kan veel verduidelijken, extra uitleg geven of aantonen hoe iets gedaan moet worden. Ook binnen de gemeente zijn (voor)beelden van groot belang. Om het Evangelie zo goed als we kunnen door te geven, in de taal en beelden die kinderen en jongeren begrijpen. Maar worden we ook niet opgeroepen om het Evangelie voor te leven? Om een voorbeeld te zijn?! Enkele voorbeelden:

    1. Beeldend vertellen
     Als er goed verteld wordt, worden oren ogen. Het kind hoort de vertelling en ziet het voor zich. Het is nodig om bij je voorbereiding zelf de vertelling voor ogen te hebben. Om te zien hoe het verhaal zich afspeelt. Bij het vertellen neem je dan zo'n beeld voor ogen en vertel je wat je ziet. Door zo te vertellen, komt de geschiedenis als het ware tot leven en komt, onder Gods zegen, de boodschap over.
    2. Gebruik van voorbeelden
     In de contacten met kinderen en jongeren zijn voorbeelden van groot belang om de boodschap van het Evangelie te verduidelijken. Gebruik het dagelijks leven voor eenvoudige voorbeelden. ‘Verbeeld' de Drie-eenheid aan de hand van ijs, water en stoom. Allemaal verschijningsvormen van water, H₂O, maar toch niet hetzelfde.
    3. Voorbeeldfiguren
     Jongeren zoeken naar voorbeeldfiguren. Volwassenen die eerlijk en echt zijn. Mensen die dicht bij de Heere leven en dat voorleven. Laten wij, door genade, iets zien van het goede van het leven met God? Horen jongeren wat we zelf geleerd hebben uit de Bijbel? Hoe wij tijd vrijmaken om stil te worden voor de Heere, hoeveel moeite dat ook kan kosten? Als gemeenteleden zó een voorbeeld zijn, transparant tot op de Heere Jezus Christus, is er voor jongeren in de gemeente écht iets te leren!

    Tips

    • Volg een vertelcursus! In januari/februari wordt de cursus gegeven in Sliedrecht. Kijk bij de nieuwsberichten voor meer info...
    • Spreek in contacten met kinderen de taal van kinderen. Gebruik beelden uit hun dagelijks leven ter verduidelijking.
    • Zoek naar eenvoudige voorbeelden in boeken of artikelen. Bewaar de voorbeelden die je vindt, zodat je ze vaker kunt gebruiken. Deel de tips die je vindt met anderen via het prikbord op onze website.
    • Realiseer je dat kinderen enorm letten op hoe jij bent en doet. Wees een voorbeeld in wat je zegt, doet en niet doet!
    • Maak gebruik van goede Kinderbijbels, Bijbelstudieboeken of een methode rondom Bijbellezen waarin de tekst uitgelegd en verduidelijkt wordt. Elders op de website staat hiervoor een literatuurlijst.

    Van advent tot wederkomst

    We zijn begonnen aan het laatste kwartaal van 2011. Het einde nadert alweer. Dat geldt van het kalenderjaar, maar meer nog van het kerkelijk jaar. Met de eerste adventszondag, 27 november D.V., begint het nieuwe kerkelijke jaar. Ieder van ons zal de overgang van het oude naar het nieuwe kalenderjaar toch op z'n minst memoreren. We geven aandacht aan dat wat voorbij ging en aan dat wat, zo de Heere het geeft, voor ons ligt. Nog enkele weken, en we sluiten weer een kerkelijk jaar af. Misschien met een preek over de wederkomst van de Heere Jezus. Goed om samen stil te staan bij dit laatste heilsfeit. Want een feit is het, Hij zál komen. Het stelt ons voor de vraag: verwachten we Hem ook?

    Met die verwachting begint vervolgens het kerkelijk jaar ook. Vier adventsweken waarin we toeleven naar het Kerstfeest. Vier weken om ons voor te bereiden op Zijn eerste én tweede komst.
    Dan volgen er enkele weken die wel de ‘tijd door het jaar' genoemd worden. Zeven weken voor Pasen begint de lijdenstijd. We leven toe naar Goede Vrijdag en Pasen. We staan stil bij het lijden en sterven van onze Heere Jezus Christus. Het dieptepunt - dat door Gods genade tegelijk hoogtepunt is! - van de lijdenstijd vinden we op Goede Vrijdag, als we het sterven van Christus gedenken. Het Paasfeest licht op na drie donkere dagen; de Paastijd duurt in het kerkelijk jaar tot aan de Hemelvaartsdag toe.

    Hierna volgt de periode rondom Pinksteren, het laatste heilsfeit dat al plaatsgevonden heeft. Een christen zal niet blijven ‘steken' bij dit heilsfeit, en ziet als het goed is uit naar het laatste heilsfeit: de wederkomst. Het kerkelijk jaar wil ons stilzetten bij HEILsfeiten, gedenken wat de Heere heeft gedaan, voor ons. En dat is elk jaar opnieuw een wonder van genade...


    Tips bij het thema

      • Op zondagsschool zul je het begrip ‘kerkelijk jaar' niet gebruiken, maar wel stilstaan bij de betekenis van Kerst, Pasen, Hemelvaart of Pinksteren. Geef ook aandacht aan wat dat persoonlijk voor de kinderen betekent.
      • Op de website zijn verschillende complete nieuwe(!) programma's voor een kinderkerstfeest te vinden. Hiermee kun je heel makkelijk je eigen programma samenstellen.
      • Ruim 20 vrije vertellingen voor een kerstviering zijn te downloaden vanaf onze website.
      • Daarnaast zijn ook enkele Paas- en Pinksterprogramma's voor kinderen te vinden.
      • Een commissie houdt zich bezig met het verzamelen van nog meer materiaal voor programma's rondom de feestdagen. Meer informatie volgt via de website.

        Website LCJ - Plein voor leidinggevenden

        Twee belangrijke sleutelwoorden in de nieuwe website zijn: Doelgroepbenadering en Interactie. Het LCJ heeft in haar beleidsplan meerdere doelgroepen omschreven: zondagsschoolkinderen, -12, -16 en 16-27 jongeren, leidinggevenden, ouders en ambtdragers. Behoorlijk breed dus, maar een noodzakelijke uitdaging. Van belang is dat iedereen zijn eigen ingang goed kan vinden en dat de juiste doelgroep op de juiste wijze wordt aangesproken.

        Nu... Een voorbeeld daarvan is de nieuwsbrief. Speciaal aan jullie gericht als leidinggevenden van de zondagsschool en -12. Maar daar blijft het niet bij. Ook op de website kun je jouw doelgroeppagina's vinden onder de knop Leiding.

        Een veel gehoorde uitdrukking is tegenwoordig: What 's in for me? Nu, om op die vraag een antwoord te geven sommen we hieronder kort op wat er specifiek voor jullie op dit moment al te vinden is:

        • Nieuwsitems speciaal voor leidinggevenden
         Wanneer wij informatie/nieuws kunnen delen die van belang is voor leidinggevenden dan zullen we die hier vermelden. In het algemene Nieuwsblok is er de mogelijk om ook de nieuwtjes van jouw specifieke doelgroep (jongeren) bij te houden (wat wil je zien).
        • Agenda voor Leidinggevenden
         Alle LCJ-activiteiten die georganiseerd worden voor Leidinggevenden kun je hier terug vinden.
        • Webshop
         Bestel alle handreikingartikelen nu via de webshop. Per artikel is er ook een korte omschrijving om zo inzichtelijk te krijgen wat de inhoud van dit product is.
        • Aanbevolen producten
         In samenwerking met diverse uitgevers proberen we ook passende lectuur aan te bevelen via onze webshop. Deze worden getoond op de pagina's die hier iets mee te maken hebben.
        • Prikbord
         Heb je een tip, een document, een prachtig voorbeeld of iets anders wat je goed zou kunnen delen met andere leidinggevenden? Prik hem op het digitale prikbord! Een klein voorbeeldje kan voor de ander al een gouden tip zijn. Of bekijk wat anderen je te bieden hebben.
        • Doelgroep tweets
         Vanuit het LCJ twittert Kees van Vianen korte inhoudelijke berichten via de sociale media. Je kunt hem volgen via onze website of via de diverse twittermodules. Ook zullen we via de LCJ-tweets (@lcj) data en activiteiten doorgeven die voor jullie van belang kunnen zijn.
        • Informatiepagina's en downloads
         Hierop worden diverse beleidsthema's uitgewerkt en bieden we onze diensten (cursusaanbod) aan. Ook zijn er downloads te vinden die ingezet kunnen worden bij het werk op de zondagsschool of kinderclub.

        Voor jullie als leidinggevenden blijft het natuurlijk ook goed om de jongerendoelgroeppagina's te blijven volgen. Attendeer ze op datgene wat er te vinden is.

        Belangrijk is dat er een voortdurende interactie ontstaat tussen jullie als doelgroep en het LCJ. Het gaat ons allen toch om het hart van jongeren? Wanneer we elkaar op deze wijze tot dienst kunnen zijn en biddend de middelen mogen inzetten, weten we dat Hij ze wil zegenen.

        Heb je vragen? Tips en ideeën voor op de website?
        Neem gerust contact met ons op: stuur een e-mail naar Willem Kok of gebruik het contactformulier.

        |