ABC-programma

Onderzoeksresultaten tonen ontegenzeglijk aan dat er gewerkt moet worden aan het kennisniveau van jongeren. In de eerste plaats ten aanzien van het gehele Woord van God om duidelijk zicht te krijgen op het Evangelie van Jezus Christus en die gekruisigd. Daarnaast ook als het gaat om de kennis van de belijdenisgeschriften en de rijkdom van de gereformeerde traditie. Jongeren kennen vaak onvoldoende de rijke en diepe inhoud van de basisbegrippen van het christelijk geloof en van het gereformeerde belijden, zoals zonde, genade, gerechtigheid, verzoening, wedergeboorte, vrede met God. Daardoor dreigen de belijdenisgeschriften hun waarde en functie voor de huidige generatie jongeren te verliezen.
Onderzoek laat eveneens zien dat vaak de link ontbreekt tussen het belijden en leven van jongeren. Er is een vertaalslag nodig vanuit de Schrift en de belijdenis naar het leven van alle dag, naar hoe je als christen(jongere) in het hier en nu kunt leven naar Gods Woord.

Doel en meerwaarde
Mogelijkheden onderzoeken hoe je op een aansprekende manier de kern van het Evangelie uitlegt en dichtbij brengt met behulp van het ‘kijk-, lees- en luister' principe.

Realisatie
Onderzoek starten en vervolgens bepalen hoe dit vormgegeven wordt (methodiek). Daarna de inhoud vormgeven en vertalen naar de doelgroepen. Dit alles kan mogelijk in samenwerking met derden.

Beoogde resultaat

  • Zo groot mogelijke groep jongeren bereiken in de diverse leeftijds- en niveaucategorieën;
  • Kernbegrippen uit de Bijbel en de belijdenisgeschriften in de taal van vandaag doorgeven aan jongeren.

Overzicht van de kosten
Voor dit project is naar schatting 30.000 euro nodig.

|