Catechesemethoden

Het LCJ heeft een stuurgroep opgestart uit de hele breedte van haar achterban. Deze stuurgroep bestudeert eerst de resultaten van de inventarisatie. Daarna volgt er een methodische en didactische doordenking met behulp van professionals. Daarna wordt er besloten of, en zo ja hoe, er gewerkt moet worden aan een nieuwe catechese methode die op meerdere manieren te gebruiken is (al dan niet met digitale hulpmiddelen). Ook is er aandacht voor een gedifferentieerd aanbod voor alle jongeren (zowel denkers als doeners).
Verder wordt er een leerplan gemaakt voor de leeftijden van 10 tot en met 20 jaar, zodat er doorlopende leerlijnen ontstaan en voorkomen wordt dat zaken ofwel dubbel aan de orde komen ofwel overgeslagen worden.

Doel en meerwaarde

  • Inzichtelijk maken wat er is aan methodes en een inhoudelijke waardering toekennen;
  • Methodische en didactische doordenking
  • Onderzoek naar het al dan niet noodzakelijk zijn van het opzetten van een nieuwe methoden of aanvullen van een bestaande methode;
  • Opzetten van een catecheseleerlijn (voor kinderen en jongeren van 10-20 jaar).

Realisatie
Dit project is in een opstartfase, de inventarisatie is begonnen en het aanbod wordt door de stuurgroep overzichtelijk gemaakt. In 2013 wordt er gewerkt aan concrete oplossingen voor de gaten in de bestaande methoden en de eventueel ontbrekende leerlijnen.

Beoogde resultaat
Een overzichtelijk aanbod van mogelijke methodes met beoordeling/waardering. Concretisering van uitkomsten onderzoek en het opstellen van een catecheseleerlijn in 2013.

Overzicht van de kosten
Voor dit project is naar schatting 17.500 euro nodig.

|