Plaatselijk jeugdwerkoverleg

01b

In aansluiting op de Plaatselijk jeugdwerkoverlegronde van 2010-2011 willen we in 2013-2014 alle LCJ-gemeenten weer bezoeken. Gebleken is dat dit zowel voor de plaatselijke gemeente (het geven van handreikingen door het LCJ bij plaatselijke vragen) als voor het LCJ (betrokkenheid op plaatselijk niveau en het kunnen leveren van maatwerk) als zeer positief is ervaren. We willen in de nieuwe ronde kijken of we in alle gemeenten beleidsmatig vorm en inhoud kunnen geven aan ‘Zorg voor jongeren'

Doel en meerwaarde
In gesprek gaan/blijven met predikanten, kerkenraden, leidinggevenden, jeugdraden en mentoren. Zodanig dat in de gemeente een proces van bezinning/doordenking op gang komt en zelfstandig (of met behulp van het LCJ) gewerkt kan worden aan de implementatie van 'Zorg voor jongeren'. De speerpunten in deze periode zijn: 'jonge kinderen' en 'jonge ouders'. Deze twee speerpunten worden als een apart project uitgewerkt.

Realisatie
Opnieuw afspraken voor een bezoek maken met alle betrokken LCJ-gemeenten, zodat elke gemeente door twee jeugdwerkadviseurs kan worden bezocht.

Beoogde resultaat

 • We willen alle aangesloten gemeenten voor het eind van 2014 bezoeken;
 • Beleidsmatige insteek: aansluiten bij bestaand beleid en gemaakte afspraken;
 • Gesprek in de bedding van de plaatselijke gemeente, in aansluiting op vorig PJO, maatwerk;
 • Samenwerking tussen verschillende 'opvoeders' (ambtsdragers/ouders/leidinggevenden) in de gemeente;
 • Specifieke aandacht voor jonge kinderen en jonge ouders.

Overzicht van de kosten
Voor dit project is in totaal 35.000 euro nodig.


PJO-plus

Pilot in 10 geselecteerde gemeenten

Dit project heeft dezelfde inhoud als het standaard PJO, maar dan met twee extra avonden voorafgaand aan de reguliere PJO avond. Op deze twee avonden zullen we in die gemeenten gesprekken voeren met jongeren en hun ouders:

 • Dinsdagavond 2 groepen jongeren (8 à 10 jongeren per groepje):
  11-15jr van 19:30-20:30;
  16-27 jaar van 21:00-22:00.
  Doel van deze avond is dat de jongeren zelf aanbevelingen doen richting de kerkenraad / jeugdraad, over ‘aandacht geven aan jongeren’.
 • Donderdagavond in gesprek met ouders van betrokken jongeren, over dezelfde thematiek en met hetzelfde doel.

Op basis van de uitkomsten van deze avonden willen we het gesprek in het PJO van betreffende gemeente aangaan.

Overzicht van de kosten
Voor dit project is in totaal 17.000 euro nodig.

|