Seksualiteit, huwelijk en gezinsvorming

13

Deze thema's vragen om een brede interkerkelijke bezinning. Onze doelgroep hierin is zowel jongeren als ouders, leidinggevenden en ambtsdragers. De verwarring onder jongeren op het gebied van seksuele ethiek en vragen over onder andere seksuele geaardheid en grenzen in relaties kunnen en mogen niet onbeantwoord blijven.
Rondom huwelijk en gezinsvorming leven ook vele vragen over bijvoorbeeld gezinsvorming en vruchtbaarheid, verwachtingen van partners, echtscheiding, jonge ouders en opvoeding, en ook de huisgodsdienst.

Doel en meerwaarde
Bewustwording van de thematiek voor alle doelgroepen. Het geven van Bijbelse antwoorden op de vragen vanuit de doelgroepen. En handreiking bieden om gezamenlijk het gesprek aan te gaan tussen de doelgroepen. Tijdens dit project willen we kijken wat er al aanwezig is aan ‘goed' materiaal zodat we niet opnieuw het wiel uitvinden en dit materiaal beschikbaar stellen.

Realisatie
Vanuit een stuurgroep zal er onderzoek plaatsvinden naar de huidige situatie op het terrein van deze drie thema's in de breedte van de gereformeerde gezindte. Ook zal er een literatuurstudie (Bijbelse antwoorden) plaats vinden. Vervolgens zullen er praktische toepassingen voor alle doelgroepen ontwikkeld worden (zoeken naar middelen zoals o.a. website).

Beoogde resultaat
In 2014 kunnen de diverse doelgroepen de antwoorden op de meeste vragen vinden en zijn er materialen ontwikkeld om opvoeders handreikingen te bieden om het gesprek aan te gaan.

Overzicht van de kosten
Voor de opstartfase (onderzoek, literatuurstudie en verkenning mogelijkheden) is naar verwachting minimaal 100.000 euro nodig.

|