Algemene voorwaarden

Het Landelijk Contact Jeugdwerk Christelijke Gereformeerde Kerken, hierna te noemen LCJ, verleent u hierbij toegang tot lcj.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door LCJ en derden zijn aangeleverd. LCJ behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.


Privacy Statement

Persoonsgegevens
Het LCJ verzamelt op de website lcj.nl (en aanpalende websites die onder verantwoordelijkheid staan van het LCJ) geen persoonsgebonden gegevens, tenzij u deze vrijwillig verstrekt. Deze persoonsgebonden gegevens worden vastgelegd ter uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst, het donateurschap of het deelnemen aan een activiteit en in principe alleen gebruikt voor het doel waarvoor zij is verstrekt. Met alle informatie wordt op een zorgvuldige en behoorlijk manier omgegaan. Dat wil zeggen dat informatie niet aan derden wordt verstrekt.
Persoonsgebonden gegevens zijn dan ook uitsluitend toegankelijk voor medewerkers die dergelijke informatie nodig hebben voor het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst, het donateurschap of bij de organisatie van een activiteit. Het LCJ kan deze informatie echter wel gebruiken voor het onder de aandacht brengen van andere activiteiten en diensten. Als u op deze informatie geen prijs stelt, dan kunt u dit schriftelijk of per mail laten weten.

Het is belangrijk dat de gegevens die worden gebruikt juist en volledig zijn. Wijzigingen kunnen worden doorgegeven via het wijzigingsformulier. Het LCJ is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van niet-volledig of onduidelijk verstrekte persoonsgegevens.
Op grond van de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u recht op inzage in uw persoonlijke gegevens. Nadat u inzage hebt gekregen, kunt u eventueel verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen (correctierecht).

Internetverkeer
De website server verzamelt naast gegevens over datum en tijd van uw bezoek aan de site ook het internetadres van de server die u doorverbond met de site. Deze gegevens worden gebruikt ter verbetering van de site en voor het evalueren van verkeersstatistieken, zoals de tijdstippen op een dag en de dagen in de week waarop er pieken zijn, en tevens om na te gaan welke onderdelen van de site relatief vaak worden bezocht.

Beeldmateriaal
Op de activiteiten van het LCJ worden foto's/video opname gemaakt, die op de pagina's beeld en geluid bij de activiteiten worden gepubliceerd. Ieder die zichzelf herkent op een foto of in een videofragment en die er geen prijs op stelt om voor iedereen herkenbaar op de website te staan, heeft het recht om dat te melden bij de webcommissie via website@lcj.nl.

|