Visie

Waar we voor gaan

Visie van de organisatie

Het werk van het LCJ vindt plaats in het spanningsveld van deze tijd. Aan de ene kant een tijd waarin de secularisatie en ontkerkelijking snel toenemen. Aan de andere kant is de toekomst van de Kerk door Christus’ dood en opstanding zeker. Het is Gods zaak en daarom werkt het LCJ met hoop en verwachting aan de toekomst van de Kerk. Dat wil het LCJ doen in afhankelijkheid van de leiding van Gods Geest.

We zien hoe ontwikkelingen en trends in onze tijd en cultuur elkaar steeds sneller opvolgen en daarbij ook de kerken niet voorbij gaan. We verwachten dat dit in de toekomst ook het geval zal zijn. Het LCJ wil te midden van deze ontwikkelingen hart, oor en oog hebben voor alle jongeren [1] en voor hen die om jongeren heen staan. Samen willen wij ons verdiepen in Gods Woord en ons daardoor laten leiden voor het werk in de gemeente en voor het leven van alledag. Wij zien er naar uit dat het Koninkrijk van God onder jong en oud uitgebreid wordt en de gemeente mag functioneren als lichaam van Christus.

In ons werk is het ons verlangen dat alle jongeren leren inzien dat het verlossend werk van Jezus Christus voor hen noodzakelijk is. Bovendien is het ons verlangen dat zij door het werk van de Heilige Geest een persoonlijke relatie met de HEERE krijgen. Ons werk is erop gericht dat jongeren meer kennis krijgen van de Bijbel en de belijdenisgeschriften. Naast kennis vinden we het noodzakelijk dat jongeren het onderscheidingsvermogen ontwikkelen om bewuste keuzes te maken in onze tijd en cultuur en daarbij het Woord van God als richtsnoer hanteren. Daarbij zien we ernaar uit dat jongeren hun leven leren invullen vanuit het geloof in Hem en dit levende geloof ook leren delen met andere mensen.

Het is ons doel om in ons werk:

  • Alle jongeren te bereiken. Zij die al betrokken zijn bij het jeugdwerk, maar ook zij die misschien wel aan de rand van de gemeente leven en overwegen weg te gaan.

  • Ambtsdragers, leidinggevenden en ouders toe te rusten voor en te ondersteunen bij het werk en de zorg voor jongeren. Bij deze toerusting zijn onze kernwoorden: inhoud, relatie, relevantie en ruimte.

  • Te streven naar toerusting en ondersteuning op maat voor elke gemeente. Daarom willen wij in de toekomst meer in de plaatselijke gemeenten aanwezig zijn. Omdat wij het belang van de verbondenheid tussen gezin, kerk en school zien, willen wij voor al deze drie gebieden van betekenis zijn.

[1] Met de term 'jongeren' hebben we de jongeren van 0-27 jaar op het oog, daarbij zijn de kinderen dus inbegrepen.

Bekijk de missie