Veelgestelde vragen

Onze antwoorden op uw vragen

Veelgestelde vragen

Regelmatig krijgen wij vanuit onze achterban vragen te horen over ons (financiële) beleid en onze werkwijze. Hieronder hebben wij de meest gestelde vragen voor je gebundeld en beantwoord. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op. Wij zullen je vraag dan zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Identiteit

Hoe worden leidinggevenden door jullie toegerust?

Het huidige beleid is dat we zowel instructie op maat leveren in de plaatselijke gemeenten als digitaal toerusting geven. Daarnaast proberen we jaarlijks een regionale toerusting te organiseren en/of in combinatie met een ander project.

Waarom werken jullie wel veel samen met HJW, HHJO en JBGG, maar niet met de CGJO?

Het lijkt misschien wel zo dat het LCJ alleen maar samen werkt met jeugdbonden van andere kerkelijke denominaties, maar we werken ook veel samen binnen onze eigen kerk. Op dit moment werken wij bijvoorbeeld intensief met CGJO samen rondom de projecten 'Geloof in het gezin’ en 'Visie op jongeren'. Wanneer wij samenwerken met andere jeugdbonden, dan maken we altijd concrete afspraken rondom identiteitsgevoelige aangelegenheden. Wanneer het mogelijk is om binnen de afgesproken kaders met andere jeugdbonden samen te werken, dan doen wij dit graag.

Kiezen jullie voor de SV of voor de HSV?

Wij voelen ons aan beide uitgaven verbonden en maken daarom geen keuze tussen beide vertalingen. Om rekening te houden met de diversiteit van onze achterban, hebben wij er bewust voor gekozen om bij onze activiteiten om en om beide vertalingen te gebruiken. Het ene jaar gebruiken we dus de SV op een Jeugdappel en het andere jaar de HSV.

Financiën

Waar kan ik de jaarrekening van het LCJ vinden?

De jaarrekening van het LCJ wordt jaarlijks vernieuwd op de ANBI pagina. Hier kun je ook de jaarrekening downloaden.

Wordt het LCJ niet te commercieel met al die reclame uitingen van andere bedrijven tijdens bijvoorbeeld de Bijbelstudieconferenties of het Jeugdappel?

We proberen hier een juiste balans in te vinden. Wij laten niet ieder bedrijf zomaar toe, maar verzekeren ons ervan dat zij jongeren iets te bieden hebben waar wij als organisatie achter kunnen staan. Wij vinden het dan ook van belang dat onze jongeren deze bedrijven weten te vinden. Daarnaast is het voor ons een inkomstenbron die ook echt nodig is om de financiën rond te krijgen. Wij kunnen jongeren bijvoorbeeld gratis eten aanbieden op een appeldag, omdat er via verschillende uitingen geadverteerd wordt op deze dagen. Ook het LCJ-magazine kunnen wij volledig kostendekkend produceren en verspreiden, omdat er advertenties in staan. Wij begrijpen echter de zorg rondom het commerciële karakter van advertising. Als wij de gemiddelde €20.000 die wij hierdoor jaarlijks binnen krijgen ook kunnen opvangen met extra gelden via de donateurs, dan stoppen we met deze vormen van advertising.

Hoe komt het LCJ aan haar inkomsten?

Jaarlijks maakt het LCJ kosten (zie voor het exacte bedrag de jaarrekening.) Om ons werk te kunnen financieren, ontvangen wij inkomsten vanuit zeven verschillende gebieden:

 • Bijdrage kerken via deputaten Kerkjeugd & Onderwijs
 • Donateurs en collecten plaatselijke gemeenten
 • (Project)fondsenverstrekkers (o.a. bedrijven)
 • Opbrengsten door middel van advertising (o.a. plaatsen van advertenties)
 • Tweejaarlijkse landelijke actie
 • Samenwerking derden
 • Opbrengsten via conferenties en afname producten en diensten
  Om ons beleid te kunnen realiseren, zijn wij als fondsenwervende organisatie afhankelijk van onze trouwe donateurs, fondsenverstrekkers, collectegelden en de inzet van jongeren bij de landelijke actie.

Organisatie

Waarom houden jullie het LCJ klein en persoonlijk?

Wij vinden het heel belangrijk dat wij persoonlijk contact onderhouden met plaatselijke gemeenten en vrijwilligers. Daarom hebben onze jeugdwerkadviseurs diverse malen per jaar contact met ambassadeurs van plaatselijke gemeenten en zijn zij ook aanwezig bij iedere commissievergadering van vrijwilligers. Voor zover mogelijk bezoeken we ook eenmaal in de twee jaar alle CGK-gemeenten waarin wij actief werkzaam zijn.

Wat is het doel en de visie van het LCJ en welke koers gaat zij de komende jaren varen?

Het LCJ houdt zich al jaren vast aan één en dezelfde koers. In al ons werk willen wij ons laten leiden door de Bijbel, het Woord van de Heere waarin wij de levende God ontmoeten. Wij funderen ons op de belijdenisgeschriften waarin de rijke inhoud van dit Woord voor ons samengevat wordt.

Wat zijn nu precies de doelgroepen van het LCJ? Waarom zijn jullie als jeugdbond ook actief betrokken op opvoeding en pastoraat?

De jongeren in de plaatselijke gemeente vormen de hoofddoelgroep van het LCJ. Om hen heen staan echter ouders, ambtsdragers en leidinggevenden die ieder op hun eigen manier invloed uitoefenen op de vorming van deze jongeren. Door aan hen toerusting, begeleiding en advies te geven, hopen wij de jongeren zowel in de kerk als thuis een veilige omgeving te bieden waarin zij gehoord en gezien kunnen worden. Ons doel, om het hart van alle jongeren te bereiken met het Evangelie van Gods reddende genade, kunnen wij alleen gestalte geven wanneer wij gezamenlijk met kerkenraden, leidinggevenden en ouders optrekken. Zodat onze jongeren, zoals we daar tijdens de Doopdienst om gebeden hebben, door wedergeboorte en geloof, zonder verschrikken voor Christus mogen verschijnen.

Welke jongeren wil het LCJ bereiken in welke breedte van de CGK?

Het LCJ heeft hart voor alle jongeren. We werken op basis van de Schrift en de Belijdenis.

Wie zijn er eigenlijk aangesloten bij het LCJ?

Doordat het LCJ een stichting is, hebben we geen leden. Er zijn dus geen kerken of jeugdverenigingen bij ons aangesloten. Wel is het zo dat we in 60-90 CGK-gemeenten actief zijn.

Diensten

Wat kan het LCJ betekenen voor onze gemeente?

Voor jouw gemeente hebben wij het volgende te bieden:

 • Handreikingmateriaal voor Bijbelstudie op de verenigingen (zowel voor leidinggevenden als voor jongeren)
 • Kinderwerkmateriaal voor zondagsscholen en kinderclubs
 • Toerusting op maat voor leidinggevenden, ambtsdragers en ouders
 • Digitale toerusting
 • Advies en begeleiding rondom de zorg voor jongeren in de plaatselijke gemeente
 • Daarnaast organiseren wij diverse conferenties en toerustingsmomenten, zoals:
 • Regionale jongeren-avonden (Jeugdcontactavonden)
 • Landelijke CGK jongerendagen (Jeugdappel +16, Jeugdappel -16 en het Kinderappel -12)
 • Landelijke Belijdenisconferentie
 • Landelijke Bijbelstudieweekenden (+16 en 23+)
 • Kruispuntconferentie huwelijk. Deze conferentie is bedoeld voor stellen die gaan trouwen of pas getrouwd zijn
 • Huwelijksconferentie Getrouw(d). Deze conferentie is bedoeld voor stellen die al langer getrouwd zijn
  Ten slotte proberen wij binnen onze kerkelijke structuren de belangen van jongeren (rondom specifieke thema’s) te behartigen en op de agenda te krijgen van diverse kerkelijke instanties.
Contact