Missie

Waar we voor staan

Missie van de organisatie

Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) is een jongerenorganisatie in de Christelijke Gereformeerde Kerken met hart en zorg voor alle jongeren van de gemeenten. Wij richten ons op jongeren van 0 tot 27 jaar en op hen die om hen heen staan. We denken daarbij aan ambtsdragers, leidinggevenden en ouders.

In al ons werk willen wij ons laten leiden door de Bijbel, het Woord van de Heere waarin wij de levende God ontmoeten. Wij funderen ons op de belijdenisgeschriften waarin de rijke inhoud van dit Woord voor ons samengevat wordt.

Centraal staat voor ons, en in ons werk:

  • Het vaste verbond van God en Zijn beloften in Christus Jezus (2 Kor. 1:20) [1].

  • Eén Naam: Jezus, door Wie we zalig moeten en kunnen worden (Hand. 4:12).

  • Twee wegen: We leven met God of zonder God, een tussenweg is er niet. Ons leven hier en nu bepaalt onze eindbestemming (Matth. 7:13).

  • Drie stukken:
    Ellende: onze diepe verlorenheid (Rom. 3:10).
    Verlossing: redding door het bloed van Jezus, Gods Zoon (Joh. 3:16).
    Dankbaarheid: leven door de Heilige Geest in dankbaarheid voor de genade aan ons bewezen (Ef. 2:10).

Wij zijn zondaren en moeten wederom geboren worden. Bij al het werk met en voor jongeren is het dan ook ons verlangen dat jongeren tot geloof in Christus komen en leren leven van Zijn genade. Daarnaast vinden we het van groot belang dat jongeren gevormd worden om als christen te leven.

Vol passie willen we ons werk doen voor en om het hart van alle jongeren. Dit doen we in het besef dat we totaal afhankelijk zijn van de leiding van de Heilige Geest en van de genade van de Heere Jezus Christus. Ons werk willen wij doen met het oog op de Kerk als lichaam van Christus. Dat betekent dat we ons verbonden weten met de Kerk van alle eeuwen en plaatsen wereldwijd.

[1] Het gaat om de hoofdlijnen van het Woord, meerdere bijbelteksten geven deze hoofdlijnen weer.

Bekijk de visie