Workshops

Huwelijk als verbond
Tijdens dit eerste onderdeel van de dag, wat het karakter van een korte lezing heeft, gaat een predikant in op het thema ‘Huwelijk als verbond’. In onze maatschappij en cultuur wordt het huwelijk vaak als een contract gezien: “Als jij dit doet, doe ik dat”. De Bijbel laat een heel andere lijn zien. Het huwelijk is een afspiegeling van de verbondsrelatie tussen God en Zijn volk, Christus en Zijn gemeente. Wat dit betekent voor jullie huwelijk, zal tijdens deze introlezing aan de orde komen. 


Communicatie in je relatie & tijd voor elkaar
Het belang van communicatie in je huwelijk kan moeilijk overschat worden. Het is een van de meest essentiële onderdelen van een goede relatie. Als het mis gaat in een huwelijk is gebrekkige communicatie vaak een oorzaak. Goede communicatie vraagt tijd. Met een opgroeiend gezin of twee drukke banen kan het erg lastig zijn om blijvend tijd voor elkaar vrij te maken. Hoe doe je dat nu? Op welke manier kun je ook met een volle agenda en in de hectiek van het dagelijks leven tijd en aandacht besteden aan elkaar?

Tijdens deze workshop zullen de sprekers op een interactieve manier ingaan op het thema communicatie en tijd voor elkaar, daarbij zullen ook de verschillen (in communicatie) tussen mannen en vrouwen besproken worden.


Seksualiteit en gezinsvorming

Seksualiteit en gezinsvorming... een onderwerp waarover veel vragen leven. Seksualiteit is een heel belangrijk onderdeel binnen het huwelijk. Mannen en vrouwen beleven seksualiteit verschillend. Hoe mag en kun je samen van deze mooie scheppingsgave genieten? Welke invloed heeft onze (beeld)cultuur op ons omgaan met seksualiteit? Wat als zich moeilijkheden voordoen rondom seksualiteit? Hoe denk je op een Bijbelse manier na over gezinsvorming? En wat als je geen kinderen kunt krijgen? Op deze en andere vragen zal in de workshop 'Seksualiteit en gezinsvorming' worden ingegaan.


Ben je er voor me als het nodig is?
Waardoor kunnen we van die ruzies hebben waarvan je achteraf denkt: "Waar ging het ook al weer over?"  Je doet je best om dat een volgende keer te voorkomen, en toch... voor je het weet ontplof je weer. Of je ontploft niet, maar je zwijgt een tijd tegen elkaar. Er ontstaat zo’n beroerde, gespannen stilte.

Als we kijken naar de emotionele band van een relatie, kunnen we beter begrijpen wat er speelt. Onze emoties hebben grote invloed op de onderlinge band, vaak zonder dat we ons daarvan bewust zijn. De een kan zich bij een conflict erg eenzaam voelen. Een ander voelt zich beklemd door het beroep wat er op hem of haar gedaan wordt. Klassiek is een patroon waarbij de een steeds contact zoekt en de ander zich meer terugtrekt. In deze workshop over emotionele verbondenheid in de relatie, staan we stil bij dergelijke patronen, maar ook bij de vraag welke diepere behoeften er aan ten grondslag liggen.


Vrouw/man naar Gods hart
Een goed christelijk huwelijk wortelt als het goed is in de persoonlijke relatie met de Heere Jezus. De Bijbel geeft allerlei levenslessen hoe je nu als christelijke man met je vrouw omgaat en andersom. Een bekend Bijbelgedeelte in dit verband is Efeze 5. De vraag die tijdens dit afsluitend onderdeel centraal zal staan, is: wat betekent het om een christelijke echtgeno(o)t(e) te zijn? Hoe ben je een vrouw, een man, naar Gods hart? 

|