Update coronamaatregelen

1 december 2021

Tijdens de persconferentie van vrijdag 26 november jl. kondigde de overheid een avondsluiting en strengere maatregelen overdag aan. Met het oog op het kerkelijk jeugdwerk willen we als jongerenorganisaties in samenwerking met de CGK-regiegroep corona een aantal dingen ter overweging meegeven. Hierbij benadrukken we dat de kerkenraad van de gemeente verantwoordelijk is en de beslissing dient te nemen welk beleid plaatselijk gevolgd wordt.

Bij de handreikingen die we doen, hebben we twee aspecten in het oog proberen te houden. Enerzijds de noodzaak om als kerk solidair te zijn met wat er van de maatschappij gevraagd wordt. Tegelijkertijd de ingrijpende impact van de ‘jeugdwerkstop’ die tijdens de vorige lockdown plaatsvond. Daarom willen we de volgende handreikingen doen, waarbij voor alle activiteiten geldt dat de algemene maatregelen uiteraard van toepassing zijn.

  • Probeer daar waar mogelijk de jeugdwerkactiviteiten te vervroegen en/of naar een andere dag te verplaatsen. Verplaats activiteiten in overleg met de jongeren zodat ze niet in de knoop komen met andere verplichtingen. Maak uw jeugdactiviteiten zo veel mogelijk hybride: dat wie niet aanwezig kan zijn, ze online kan volgen.

  • We horen van kerken die in dubio zitten of ze de catechese online zullen geven (of daartoe al zijn overgegaan). We adviseren dringend dat niet te doen. Als kerken wordt ons door de overheid ruimte gegeven om in wijsheid beslissingen te nemen. Gezien de enorme impact van alles online doen, als het gaat om jongeren en binding aan de kerk, adviseren wij om de catechese fysiek door te laten gaan. We geloven dat deze ontmoeting essentieel is voor jongeren.
    Het CIO berichtte op 30 november het volgende: Overigens blijft het mogelijk om dringende kerkelijke vergaderingen en bijeenkomsten (zoals catechese), die niet kunnen worden uitgesteld of op andere wijze kunnen plaatsvinden, te houden. Hierbij dienen alle relevante regels (zoals 1,5m afstand, basisregels) in acht te worden genomen.
    Gebruik dit catechesemoment naast het geestelijk onderwijs geven ook als moment om persoonlijke aandacht voor de jongeren te hebben.

  • Blijf de jongeren zien. Heb aandacht, informeer hoe het met ze gaat. Jongeren vertellen lang niet altijd uit zichzelf waar ze mee zitten. Als u niets hoort, betekent dat niet altijd dat het goed gaat.

  • Bid om de leiding van de Heilige Geest in het zoeken van het hart van de kinderen en jongeren. Bid veel voor en met hen.

We leven in de tijd van advent. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot Licht zien. We hebben een Verlosser die leeft. Van Hem mogen we het verwachten. Voor onszelf en voor onze kinderen en jongeren, ook in deze donkere tijd.

Terug naar de lijst